Relatie- en gezinstherapie

Een grondige analyse speelt in het begin van de behandeling altijd een belangrijke rol, maar vanaf de aanvang kan het zijn dat er tegelijkertijd interventies of “experimenten” (lees: verandering in de gebruikelijke gedragspatronen) worden geïntroduceerd.

Bij de eerste verkenning staat de vraag waarom een paar juist op dit moment komt voorop: Aard en mate van externe stress factoren? Levensfase? (dreigende) burnout? Is er een derde in het spel? Scheidingsdreiging? Scheidingswens? Etc. etc.

Er wordt aan de problemen aandacht besteedt op het niveau van disfunctionele interacties / communicatie binnen de relatie: Wat houdt de molens van de ongezelligheid draaiende. Wat houdt ruzies / wantrouwen / onveiligheid in stand en hoe kunnen deze processen doorbroken worden? Maar zo nodig is er ook aandacht voor de psychologische achtergrond van de beide individuen: persoonlijke talenten/beperkingen, ontwikkeling/vorming, aard van de gezinnen van herkomst. Welke gevoeligheden, (mis-) vormingen zijn hiervan het gevolg en hoe werkt dat door in de huidige interactie. Zowel op inzichtelijk niveau als ook wat betreft de aanpak laten we ons hierbij graag inspireren door het werk van Harville Hendrikx.

Relatietherapie

Misschien ten overvloede: Een belangrijk paradigma van onze benadering is dat beide partners een rol spelen bij hun gezamenlijke probleem en dat heeft tot consequentie dat er aan beide kanten een bereidheid moet bestaan om die eigen rol ook te onderzoeken. Het is onontkoombaar dat de wijzende vinger soms 180° omgebogen moet worden. Bovenstaande sluit aan bij een existentieel niveau en de rol die projecties altijd spelen in het leven. Hiertoe leunen we graag op de inzichten van Byron Katie.

Soms blijkt het zinvol om een stukje individuele therapie met één van beide partners naast de relatietherapie te laten lopen.

Ten slotte en waarschijnlijk het belangrijkste: op alle niveaus zetten we graag de oplossingsgerichte bril op. Daarmee zijn we altijd alert op de mogelijkheden en inzichten van het paar zelf. Dus niet ons blindstaren op de problemen, maar voortdurend de blik ook gericht op talenten en de eigen oplossingsgerichte kwaliteiten.

Duur/frequentie: zeer uiteenlopend, van een enkele analyserende /directieve bijeenkomst tot een lang en systematische therapie met kleine meer en minder concrete en van te voren omschreven stappen.